Umowa o dofinansowanie projektu

„Poprawa warunków dla rozwoju Firmy „BARTEX” sp. z o.o. poprzez uzbrojenie i dostosowanie terenów inwestycyjnych do potrzeb rozwoju gospodarczego”

Wniosek nr: RPWM.01.03.04-28-0002/16-00 realizowana w ramach:

   •  Osi Priorytetowej 1 – Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur.
   •  Działanie 1.3 – Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości).
   •  Poddziałanie 1.3.4. – Tereny inwestycyjne.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 5533103,34 zł,

w tym:

   •  Dofinansowanie w kwocie: 1103783,80 zł

Beneficjent: BARTEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dzięki realizacji projektu Spółka BARTEX:

  •  poprawi warunki dla rozwoju dzielności gospodarczej poprzez utwardzenie placu i rozbudowę bocznicy kolejowej szerokotorowej w okresie do 12.2017,
  •  zwiększy możliwości składowania kontenerów poprzez poszerzenie powierzchni składowej Firmy,
  •  stworzy kompleksową bazy logistyczną w miejscowości Chruściel,
  •  zwiększy możliwości przeładunkowe poprzez rozbudowę wewnętrznej infrastruktury kolejowej.

 

 

Umowa o dofinansowanie projektu

"Wzrost konkurencyjności BARTEX sp. z o.o. poprzez zakup środków trwałych
i rozbudowę bocznicy kolejowej"

Nr UDA-RPWM.01.01.09-28-221/10-00 zawarta w dniu 29grudnia 2010r.
W ramach:

 • Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość”.
 • Działanie 1.1 – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw„.
 • Poddziałanie 1.1.9 – „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa”.
 • Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Wartość projektu 3 656 354,82 zł,
w tym:

 • Dofinansowanie w kwocie: 1 230 656,61 zł
 • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
  1 046 058,11zł

Beneficjent: BARTEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dzięki realizacji projektu Spółka BARTEX chce osiągnąć lepszą sytuację ekonomiczną,
mając na względzie dobro pracowników oraz ochronę środowiska.

Więcej informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013 można zaleźć na stronie:
www.rpo.warmia.mazury.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013