Umowa o dofinansowanie projektu

"Wzrost konkurencyjności BARTEX sp. z o.o. poprzez zakup środków trwałych
i rozbudowę bocznicy kolejowej"

Nr UDA-RPWM.01.01.09-28-221/10-00 zawarta w dniu 29grudnia 2010r.
W ramach:

  • Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość”.
  • Działanie 1.1 – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw„.
  • Poddziałanie 1.1.9 – „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa”.
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Wartość projektu 3 656 354,82 zł,
w tym:

  • Dofinansowanie w kwocie: 1 230 656,61 zł
  • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
    1 046 058,11zł

Beneficjent: BARTEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dzięki realizacji projektu Spółka BARTEX chce osiągnąć lepszą sytuację ekonomiczną,
mając na względzie dobro pracowników oraz ochronę środowiska.

Więcej informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013 można zaleźć na stronie:
www.rpo.warmia.mazury.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013