Wsparcie UE

 • Wzrost konkurencyjności BARTEX sp. z o.o. poprzez zakup środków trwałych i rozbudowę bocznicy kolejowej

  Nr UDA-RPWM.01.01.09-28-221/10-00 zawarta w dniu 29 grudnia 2010r.

  W ramach:

  • Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość”.
  • Działanie 1.1 – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw„.
  • Poddziałanie 1.1.9 – „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa”.
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

  Wartość projektu 3 656 354,82 zł, w tym:

  • Dofinansowanie w kwocie: 1 230 656,61 zł
  • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 046 058,11zł

  Beneficjent: BARTEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Dzięki realizacji projektu Spółka BARTEX chce osiągnąć lepszą sytuację ekonomiczną, mając na względzie dobro pracowników oraz ochronę środowiska.

  Więcej informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 można zaleźć na stronie: www.rpo.warmia.mazury.pl.

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 • Poprawa warunków dla rozwoju Firmy „BARTEX” sp. z o.o. poprzez uzbrojenie i dostosowanie terenów inwestycyjnych do potrzeb rozwoju gospodarczego

  Wniosek nr: RPWM.01.03.04-28-0002/16-00 realizowana w ramach:

  • Osi Priorytetowej 1 – Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur.
  • Działanie 1.3 – Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości).
  • Poddziałanie 1.3.4. – Tereny inwestycyjne.

  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 5533103,34 zł, w tym:

  • Dofinansowanie w kwocie: 1103783,80 zł

  Beneficjent: BARTEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Dzięki realizacji projektu Spółka BARTEX:

  • poprawi warunki dla rozwoju dzielności gospodarczej poprzez utwardzenie placu i rozbudowę bocznicy kolejowej szerokotorowej w okresie do 12.2017,
  • zwiększy możliwości składowania kontenerów poprzez poszerzenie powierzchni składowej Firmy,
  • stworzy kompleksową bazy logistyczną w miejscowości Chruściel,
  • zwiększy możliwości przeładunkowe poprzez rozbudowę wewnętrznej infrastruktury kolejowej.
 • Zmniejszenie hałasu przez wagony towarowe

 • Regulamin zawierania umów